Privacy Statement

 • Privacy statement
  Trigona, gevestigd aan Haargetouw 1
  5351 RS Berghem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  Contactgegevens:
  https://www.trigona.nl
  Haargetouw 1
  5351 RS Berghem
  06-52306908Patrick stolwijk is de Functionaris Gegevensbescherming van Trigona Hij is te bereiken via info@trigona.nl
  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Trigona verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. We gebruiken social media plugins om te verwijzen naar social media .

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trigona.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Trigona verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Trigona analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  – Trigona verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  Trigona neemt geen inmenging op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Trigona) tussen zit. Trigona gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
  [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Trigona bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn tot opzegging > Gegevens blijven nodig voor Correspondentie.
  Personalia > Bewaartermijn tot opzegging > Gegevens blijven nodig voor Correspondentie.
  Adres > Bewaartermijn tot opzegging > Gegevens blijven nodig voor Correspondentie.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Trigona verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Trigona gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Trigona en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@trigona.nl.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
  Trigona wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Trigona neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trigona.nl

  Onderstaande voorwaarden zijn voor klanten die gebruik maken van onze UWV scholing.

 • Opdrachtnemer zal alle informatie over Klanten en werkgevers die hij in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst verkrijgt, strikt vertrouwelijk behandelen en op generlei wijze aan derden bekend maken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst of enig wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter Opdrachtnemer tot bekendmaking verplicht.
 • De op de Klanten en werkgevers betrekking hebbende gegevens worden door Opdrachtnemer uitsluitend verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst.
 • Opdrachtnemer neemt alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen ter beveiliging van de (persoons)gegevens van Klanten en werkgevers.
 • Opdrachtnemer zal zijn personeel en bij de uitvoering van de Raamovereenkomst ingeschakelde derden verplichten de bepalingen in dit artikel na te leven.
 • Opdrachtnemer bewaart de tot de persoon van de Klant en de werkgever te herleiden gegevens, data en/of resultaten niet langer dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de individuele opdracht en alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, en zal deze gegevens, data en/of resultaten daarna vernietigen. Opdrachtnemer zal op verzoek van Opdrachtgever een verklaring van een onafhankelijke derde overleggen waaruit blijkt dat de vernietiging heeft plaatsgevonden.
 • Opdrachtnemer zal geen persoonsgegevens die hij voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van deze Raamovereenkomst onder zich heeft, buiten de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.
 • Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever onverwijld en uit eigen beweging in kennis van een inbreuk in verband met persoonsgegevens als bedoeld in artikel 33 lid 1 AVG (meld plicht datalekken).